Узорны фальклорны ансамбль “Калыханка”

Узорны фальклорны ансамбль “Калыханка”

Міханавіцкага ДФ Мінскага раёна

(кіраўнік Рыжкова Ларыса Мікалаеўна)

1 (1)

     Узорны ансамбль Калыханка ўжо 25 год займаецца вывучэннем фальклорнай спадчыны беларусаў. Песні, казкі, паданні, духоўныя вершы ўсіх рэгіёнаў Беларусі складаюць рэпертуар калектыва. Веданне сваёй гісторыі, рыс нацыянальнага характару і філасофіі продкаў выхоўвае ў сучасных дзецях павагу да прадстаўнікоў іншых пакаленняў, пазбаўляе іх нігілізму і верхаглядства, арганічна ўводзіць у свет адвечных каштоўшнасцей, традыцыйных уяўленняў аб сям’і і грамадстве. З фальклору дзеці атрымліваюць мастацкі аформленную інфармацыю пра гісторыю, традыцыі, звычкі, светапогляды, адносіны ў сям’і і грамадстве.

3

Орша фест 5  Ансамбль спявае і вывучае фальклор вусным шляхам, не выкарыстоўваючы ў практыцы стадыю расшыфроўкі народнай песні і развучвання яе па нотах. Ансамбль спявае ўнісон, двухгалоссем, трохгалоссем і імправізацыю. Галоўная якасць, якую імкнецца дэманстраваць заўсёды ансамбль – прыгожы, хвалюючы гук.

kalihanka4    У рэпертуары ансамбля каляндарныя, сямейна-абрадавыя, лірычныя песні, духоўныя вершы, казкі, гульні, што дае магчымасці для стварэння праграм багата тэатралізаваных і прыдатных для розных узростаў і розных сітуацый выступлення.

Îôèöèàëüíûé ñòàðò æàòâå äàí 25 èþëÿ â Ìèíñêîì ðàéîíå. Íà ïîëÿõ ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû "Àííîïîëü" òîðæåñòâåííî ïðîøëè "Çàæûíê³". Íà ðàéîííîì ïðàçäíèêå ñíîïû íîâîãî óðîæàÿ ïî òðàäèöèè ñæàëè âðó÷íóþ. Ñèìâîëè÷åñêèé îáðÿä ñîïðîâîæäàëñÿ æíèâíûìè ïåñíÿìè. Òðóäîâîå íàïóòñòâèå íà ïðåäñòîÿùóþ óáîðî÷íóþ ñòðàäó ðóêîâîäèòåëÿì õîçÿéñòâ ðàéîíà è êîìáàéíåðàì äàë ïðåäñåäàòåëü Ìèíñêîãî ðàéèñïîëêîìà Ìèõàèë Ãëèíñêèé. Ó÷àñòíèêè ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ óãîñòèëè ãîñòåé ïðàçäíèêà "ïåðâîãî ñíîïà" êàðàâàåì èç ìóêè ïðîøëîãîäíåãî óðîæàÿ. Íà ñíèìêàõ: Âî âðåìÿ ïðàçäíèêà "Çàæûíê³". Ôîòî Ìàêñèìà Ãó÷åêà, ÁåëÒÀ.

    Касцюмы ансамбля пашыты з аўтэнтычнага саматканага лёну, вышыты традыцыйнымі арнаментамі. Манера паводзінаў на сцэне максімальна арганічная, шчырая і адкрытая. Ансамбль з’яўляецца сваеасаблівым жывым музеем народнай песні, гульні, казкі.

IMG_6181

калыханка на английском

kalihanka1